หน้าแรก

ผู้ให้ความรู้ก็คือครู

Krucharoon

Dot net

Krucharoon dotnet (ครูจรูญ ดอทเน็ต) มุ่งมั่นสู่งานบริการ ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนระบบงานต่างๆ ที่มีในสถานศึกษา ทั้งบริการฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย

ครูจรูญ บรรยาย ซักซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้น ม.1

ผู้ให้ความรู้ก็คือครู

krucharoon dot net ครูผู้ถ่ายทอดความรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน นักเรียนนำความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้
ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง ทำให้สะท้อนความรู้ที่นักเรียนเข้าใจได้อย่างแท้จริง

ความเชี่ยวชาญ

ได้รับการอบรม มีเกียรติบัตร วุฒิบัตรรับรอง และเป็นผู้ดูแลระบบที่ใช้งานจริง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต WIFI เว็บไซต์ CCTV

ระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระบบงานสารสนเทศ DMC EMIS e-budget e-GP SGS Secondary’56

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

krucharoon dot net office

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

ผู้ให้ความรู้ก็คือครู

บริษัท ครูจรูญดอทเน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
120 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140

Line id : @magamura
0-2282-0025 ต่อ 123

ร้านค้าของเรา